Regulamin

Regulamin

Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań Interdyscyplinarnych”(ang.: Science Association ” Interdisciplinary Research Institute”)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1

Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań Interdyscyplinarnych”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie  przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (t.jedn. Dz.U. z 2015 poz. 1393 z późn. zm.), niniejszego Regulaminu oraz pozostałych przepisów obowiązującego prawa.

 • 2

Administracyjną Siedzibą Stowarzyszenia jest Głogów, a siedzibą reprezentacji naukowej jest Wrocław.

 • 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Dla realizacji celów regulaminowych Stowarzyszenie może prowadzić działania na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 • 4

Stowarzyszenie Naukowe „Instytut Badań Interdyscyplinarnych” jest osobą prawną w zakresie swojej działalności na obszarze Polski i zagranicy (określoną przez orzeczenia i obowiązujące akty prawne krajowe i międzynarodowe).

 • 5

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami pochodzącymi z trzech sektorów. Nie może jednak pozostawać członkiem tych organizacji nawet na zasadach pełnej autonomii.

 • 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zawierać umowy cywilnoprawne.

 • 7

Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia, nagrody oraz odznaczenia honorowe i przyznawać je osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

 

 

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

 • 8
 1. Celem Stowarzyszenia jest:
 • wspieranie i realizacja innowacyjnych inicjatyw społecznych i naukowych

promocja wzorców skandynawskich w zakresie wykorzystania inteligentnych rozwiązań w naukach społecznych, medycznych, ekonomicznych, humanistycznych i prawnych,

 • Promocja wykorzystania skandynawskich modeli systemów inteligentnych w celu poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa,
 • promocja nauki, a w szczególności interdyscyplinarności w nauce,
 • przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i rozwoju idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz poza jej granicami,
 • promowanie i rozwijanie e-learningu w środowisku akademickim, administracji publicznej i gospodarce,
 • promowanie wysokich jakościowo standardów edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • przyczynianie się do wirtualizacji procesów dydaktycznych i organizacyjnych,
 • wspieranie współpracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej jednostek prowadzących kształcenie przez internet,
 • inspirowanie i umacnianie związków nauki z praktyką gospodarczą,
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy między uczelniami wyższymi i szkołami średnimi oraz gimnazjami,
 • promocja uczelni wyższych oraz nauki w gronie uczniów szkół średnich i gimnazjów,
 • wspomaganie rozwoju zawodowego w zakresie technologii innowacyjnych,
 • prowadzenie działań zmierzających do stworzenia efektywnego, zintegrowanego systemu promocji edukacji i nauki poza granicami Polski,
 • działanie na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz nauki, we współpracy ze środowiskiem akademickim i organami administracji publicznej,
 • integracja i wzmocnienie współpracy oraz wymiany doświadczeń między członkami środowiska akademickiego,
 • prowadzenie działań mających na celu rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji swoich członków,
 • ułatwianie pracownikom naukowym i doktorantom dostępu do usług kulturalnych i rekreacyjnych.
 • 9
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie badań naukowych z wykorzystaniem narzędzi interdyscyplinarnych w szczególności:
 • wsparcia obliczeniowo-komputerowego w zakresie zdrowia publicznego
 • wsparcia obliczeniowo-komputerowego w zakresie opisu zjawisk społecznych i ekonomicznych
 • wsparcia obliczeniowo-komputerowego badań humanistycznych i prawnych
 • stosowania technik innowacyjnych i prowadzenie badań eksploracyjnych
 • budowy modeli aktualnych problemów istotnych dla społeczeństwa,
 • współpracę z uczelniami, organizacjami pozarządowymi, firmami oraz administrację państwową w zakresie zagadnień interdyscyplinarnych,
 • organizację warsztatów, konferencji i wydarzeń dotyczących nauk interdyscyplinarnych i wprowadzania rozwiązań inteligentnych w życie,
 • publikowanie artykułów naukowych oraz raportów badań we własnym zakresie oraz w czasopismach naukowych,
 • opracowywanie wzorcowych programów kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformacyjnych,
 • opracowywanie modeli wdrożeń e-learningu w szkolnictwie wyższym i biznesie,
 • opracowywanie standardów kształcenia przez internet oraz prowadzenie postępowań akredytacyjnych i certyfikacyjnych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjnej i wydawniczej,
 • monitoring i opiniowanie ofert naukowo-dydaktycznych w zakresie e-learningu,
 • organizowanie i finansowanie konkursów na prace naukowe z zakresu e-learningu,
 • organizowanie wymiany naukowo-dydaktycznej pomiędzy ośrodkami prowadzącymi kształcenie przez Internet,
 • organizowanie i wspieranie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych z zakresu e-learningu,
 • prowadzenie list rankingowych w zakresie e-learningu,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnym charakterze,
 • współpracę z organami kolegialnymi oraz stowarzyszeniami i korporacjami reprezentującymi polskie środowiska akademickie i naukowe,
 • opracowywanie i przedstawianie opinii w sprawach istotnych dla rozwoju polskich systemów edukacji i promocji szkół wyższych,
 • współprace z właściwym ministrem do spraw szkolnictwa wyższego, organami administracji publicznej oraz pozostałymi instytucjami działającymi na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego,
 • podejmowanie działań na rzecz promocji szkół wyższych poza granicami Polski,
 • prowadzenie badań nad wykorzystaniem wyników badań polskich naukowców w sektorach prywatnym i państwowym,
 • szkolenia, treningi, konsultacje rozwoju zawodowego i personalnego,
 • pośredniczenie w kontaktach między reprezentantami pierwszego, drugiego i trzeciego sektora a młodymi naukowcami,
 • pośredniczenie w przygotowywaniu raportów badawczych,
 • pośredniczenie w przygotowywaniu ekspertyz naukowych,
 • współpracę z zagranicznymi uczelniami, stowarzyszeniami, ośrodkami B+R w celu
  promocji polskich uczelni wyższych oraz propagacji i promocji osiągnięć polskich pracowników naukowych,
 • organizowanie wsparcia prawnego dla polskich projektów naukowych (np. przy staraniu się o granty),
 • wsparcie pracowników naukowych w obrębie prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej,
 • współpracę z serwisami internetowymi zajmującymi sie informacją naukową,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z instytucjami oraz innymi osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

 • 10
 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych lub nadzwyczajnych, w tym realizowane projekty sztucznej inteligencji
 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia w tym co najmniej jednego członka Zarządu. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być cudzoziemiec, także nie posiadający miejsca zamieszkania w RP.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 • 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

 1. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 2. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 • 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
 3. przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • 14
 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 2. a) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej na ręce Zarządu,
 3. b) śmierci członka, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych lub utraty praw publicznych.
 4. c) wykluczenia.
 5. Członek Stowarzyszenia może zostać z niego wykluczony na podstawie uchwały Zarządu podjętej w przypadku:
 6. a) nieprzestrzegania przez członka obowiązków członkowskich ,
 7. b) złożenia na piśmie Zarządowi przez co najmniej 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia, umotywowanego wniosku w tej sprawie.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

 • 15

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.
 • 16
 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej siedmiu członków uprawnionych do głosowania.
 2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 3. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
 • 17

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech  członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia regulaminu stanowią inaczej.

 

Walne Zebranie Członków

 • 18
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być jedynie nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
 4. z własnej inicjatywy,
 5. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 • 19

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie zmian regulaminy,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 8. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji
  innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 • 20
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Przedstawiciela i dwóch Zastępców Przedstawiciela.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przedstawiciel.
 • 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 4. powoływanie pełnomocników Zarządu.
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 6. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. ustalanie wysokości składek członkowskich.
 9. ustanawianie oraz przyznawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń honorowych, ustalenie wzorów pieczęci, godła, logo, flagi Stowarzyszenia oraz wzoru legitymacji członkowskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. rozstrzyganie sporów między członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.
 • 22
 1. Do bieżącej obsługi prac Stowarzyszenia i działalności jego regulaminowych organów Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia. Pracami Biura kieruje Przedstawiciel.
 2. Biuro jest organem pomocniczym Zarządu Stowarzyszenia.

 

Komisja Rewizyjna

 • 23
 1. Komisja Rewizyjna jest powołana przez Walne Zebranie Członków jako organ nadzoru wewnętrzego nad działalnością Stowarzyszenia a zwłascza zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna może być jednoosobowa. Komisja Rewizyjna składająca się większej liczby członków na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.

Rozdział VI. Majątek i źródła finansowania

 • 24
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są składki członkowskie i darowizny.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Środki na działalność statutową stowarzyszenia pochodzą z: składek członkowskich dotacji; darowizn; zbiórek publicznych; zapisów i spadków.
 4. Decyzje w sprawie dysponowanie środakami na działalność statutową stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

Sposób reprezentacji

 • 25
 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w zakresie praw i obowiązków podejmują dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub samodzielnie Przedstawiciel.
 2. W sprawach nie wymagających złożenia oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia wypowiada się Przedstawiciel lub Zastępca Przedstawiciela. Zarząd może upoważnić do tego także innego członka Stowarzyszenia, zwyczajnego lub nadzwyczajnego.

 

 

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 26
 1. Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej trzech członków uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej trzech członków uprawnionych do głosowania.3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
  sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o przekształceniu formy prawnej Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków jednogłośnie przy obecności co najmniej trzech członków uprawnionych do głosowania.